ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ISO22000

ಎಚ್‌ಎಸಿಸಿಪಿ

ಹಲಾಲ್

ಐಎಫ್ಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಬಿಆರ್‌ಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಕೋಷರ್